Defnyddiwch y fersiwn darllenydd sgrin wedi'i optimeiddio

Telerau Defnyddio

Telerau Defnyddio - yn eu hanfod

Rydyn ni, Cyngor Rhondda Cynon Taf, yn darparu gwasanaeth o'r enw Efelychydd Cyllideb  ("y Gwasanaeth"), a bydden ni wrth ein bodd pe baech chi'n ei ddefnyddio. Delib Limited (Delib) sy'n darparu'r dechnoleg ar gyfer y Gwasanaeth, a'i gweithredu. Mae modd ichi ddefnyddio'r gwasanaeth i gyflwyno'ch syniadau neu'ch barn. Serch hynny, chi fydd yn gyfrifol am yr hyn y byddwch chi'n ei gyfrannu. Gwnewch yn siŵr nad yw unrhyw un o'r eitemau sydd wedi'u gwahardd isod yn cael eu cynnwys yn eich cyfraniadau chi trwy'r Gwasanaeth neu'u bod nhw'n cael eu cysylltu o'r Gwasanaeth (eitemau megis sbam, feirysau, neu gynnwys sy'n ymwneud â chasineb).

Os gwelwch chi unrhyw gynnwys sydd, yn eich barn, yn torri'r Telerau Defnyddio hyn, cysylltwch â ni drwy ebost [Contact Email].

Telerau Defnyddio - y Manylion

Darllenwch y Telerau Defnyddio hyn yn ofalus cyn cyrchu neu ddefnyddio'r Gwasanaeth. Trwy gyrchu neu ddefnyddio unrhyw ran o'r Gwasanaeth, byddwch chi'n cytuno i'ch ymrwymo'ch hun i'r Telerau Defnyddio hyn. Oni fyddwch chi'n cytuno i'r holl delerau ac amodau sy'n gysylltiedig â'r Telerau Defnyddio hyn, peidiwch â chyrchu na defnyddio'r Gwasanaeth. Mae'r Gwasanaeth ar gyfer unigolion dros 13 oed yn unig.

 1. Cyfrifoldeb am Gyfraniadau. Os byddwch chi'n cyflwyno sylwadau neu syniadau, cyflwyno deunydd, gosod cysylltau neu'n gofalu (neu'n caniatáu i unrhyw drydydd parti arall yn gofalu) bod deunydd ar gael trwy gyfrwng y Gwasanaeth (unrhyw ddeunydd o'r fath, "Cynnwys), chi sy'n gwbl gyfrifol am y cynnwys, ac unrhyw niwed sy'n deillio ohono. Mae hyn yn berthnasol p'un ai destun/geiriau, graffig, ffeil sain, neu feddalwedd cyfrifiadur yw'r Cynnwys dan sylw.

Drwy ofalu bod Cynnwys ar gael, rydych chi'n cynrychioli ac yn sicrhau:

 1. na fydd is-lwytho, copïo a defnyddio'r Cynnwys yn torri hawliau perchenogol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i hawliau hawlfraint, patent, nod masnach neu gyfrinach fasnach, unrhyw drydydd parti;
 2. os oes gan eich cyflogwr hawliau i eiddo deallusol rydych chi'n ei greu, rydych chi naill ai (1) wedi cael caniatâd gan eich cyflogwr i gyflwyno'r Cynnwys neu ofalu'i fod ar gael, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i unrhyw feddalwedd, neu (ii) wedi cael oddi wrth eich cyflog hawlildiad ar gyfer yr holl hawliau yn y Cynnwys, neu iddo;
 3. rydych chi wedi cydymffurfio'n llawn ag unrhyw drwyddedi trydydd parti mewn perthynas â'r Cynnwys, a'ch bod chi wedi gwneud popeth angenrheidiol i drosglwyddo'n llwyddiannus unrhyw delerau sy'n cyrchu'r Cynnwys;
 4. dyw'r Cynnwys ddim yn cynnwys nac yn llwytho unrhyw feirysau, mwydod, maleiswedd, Ceffyl Pren Troea, neu gynnwys niweidiol neu ddinistriol arall;
 5. nid sbam mo'r Cynnwys sydd heb ei greu gan beiriant neu ar hap, a dyw e ddim yn cynnwys gwybodaeth fasnachol anfoesol neu wybodaeth nad oes ei heisiau sydd â'r nod o gyfeirio traffig y we i wefannau trydydd parti neu hyrwyddo gwefannau trydydd parti yn safleoedd peiriannau chwilio, neu i hybu gweithredoedd anghyfreithlon eraill (megis gwe-rwydo) neu gamarwain derbynwyr ynglŷn â tharddiad y deunydd (megis ffug-negeseuon);
 6. dyw'r Cynnwys ddim o natur bornograffaidd, enllibus neu ddifenwol (rhagor o wybodaeth ynghylch ystyr hyn), dyw e ddim yn cynnwys bygythiadau nac yn achosi trais tuag at unigolion neu endidau, a dyw e ddim yn tarfu ar breifatrwydd na thorri hawliau cyhoeddusrwydd unrhyw drydydd parti;

O gyflwyno Cynnwys i'r Gwasanaeth, rydych chi'n caniatáu i ni a chwmni gweithredu'r Gwasanaeth (Delib Ltd) drwydded byd-eang, heb freindal, a heb fod yn gyfyngedig i atgynhyrchu, addasu, a chyhoeddi Cynnwys at ddibenion arddangos, dosbarthu ac hyrwyddo'r gwasanaeth yn unig. Os byddwch chi'n dileu Cynnwys, byddwch chi'n gwneud pob ymdrech rhesymol i'w dynnu o'r Gwasanaeth, ond byddwch chi'n cydnabod bod storio neu gyfeiriadau eraill at y Cynnwys, hwyrach na fydd y Cynnwys yn diflannu ar unwaith.

Os byddwch chi'n cyflwyno syniadau neu awgrymiadau, byddwch chi'n rhydd i'w defnyddio ac unrhyw syniadau neu awgrymiadau, heb unrhyw [briodoli neu] gydnabyddiaeth i chi. [Serch hynny, efallai y byddwn ni'n eich cydnabod am yr awgrym/syniad.]

Heb gyfyngu unrhyw o'r sylwadau neu awdurdodau hynny, mae gennym ni'r hawl (er nad y rhwymedigaeth) i, yn ôl disgresiwn llwyr, (i) wrthod neu ddileu unrhyw Gynnwys sydd, yn ein barn resymol ni, yn mynd yn groes i unrhyw o'n polisïau ni, neu bolisïau Delib neuu sydd, mewn unrhyw ffordd, sy'n niweidiol neu'n annerbyniol, neu (ii) derfynu neu wrthod mynediad i'r Gwasanaethau a'u defnydd i unrhyw unigolyn neu endid am unrhyw reswm, yn ôl ein disgresiwn llwyr

 1. Cyfrifoldeb am Ymwelwyr â'r Gwasanaeth. Dydyn ni ddim wedi adolygu, ac na allwn ni adolygu, holl ddeunydd, gan gynnwys meddalwedd cyfrifiadur, sy'n cael ei gyflwyno i'r Gwasanaeth, ac felly dydyn ni ddim yn gallu bod yn gyfrifol am gynnwys y deunydd, a'i ddefnydd na'i effaith. Trwy weithredu'r Gwasanaeth, dydyn ni ddim yn cynrychioli nac yn awgrymu ein bod ni'n cymeradwyo'r deunydd sydd wedi'i gyflwyno, nac ein  bod ni o'r farn fod y deunydd yn gywir, yn fuddiol neu heb fod yn niweidiol. Chi sy'n gyfrifol am gymryd pob cam rhagofal fel sydd ei angen er mwyn eich diogelu chi a'ch systemau cyfrifiadurol rhag feirysau, mwydod, Ceffyl Pren Troea, a chynnwys niweidiol neu ddinistriol arall. Er gwaethaf ein hymdrechion, efallai bydd cynnwys o natur tramgwyddus, anweddus neu annerbyniol mewn rhyw ffordd arall, i'w weld ar y Gwasanaeth, yn ogystal â chynnwys sydd â gwallau technegol, camgymeriadau argraffyddol, a gwallau eraill. Efallai bydd y Gwasanaeth hefyd yn cynnwys deunydd sy'n tarfu ar hawliau preifatrwydd neu'n torri hawliau cyhoeddusrwydd, neu sy'n torri eiddo deallusol a hawliau perchenogol eraill trydydd parti, neu is-lwytho, copïo neu ddefnyddio, mewn modd sy'n ddarostyngedig i delerau ac amodau ychwanegol, sydd wedi'u nodi neu beidio. Rydym ni a Delib yn gwadu unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw niwed sy'n deillio o'r defnydd gan ymwelwyr â'r Gwasanaeth, neu sy'n deillio o is-lwytho cynnwys gan yr ymwelwyr hynny, sydd i'w gael arno.
 2. Cynnwys sydd wedi'i gyflwyno ar Wefannau eraill Dydyn ni ddim wedi adolygu, ac na allwn ni adolygu, holl ddeunydd, gan gynnwys meddalwedd cyfrifiadur, sydd ar gael trwy gyfrwng gwefannau a thudalennau gwe y mae'r Gwasanaeth yn cysylltu â nhw, a'r rheiny sy'n cysylltu â'r Gwasanaeth. Does gennym ddim rheolaeth dros wefannau a thudalennau gwe trydydd parti, a dydyn ni ddim yn gyfrifol am eu cynnwys na'u defnydd. Trwy gysylltu â gwefan neu dudalen we trydydd parti, dydyn ni ddim yn cynrrychioli nac yn awgrymu ein bod ni'n cymeradwyo'r cyfryw wefan neu dudalen we. Chi sy'n gyfrifol am gymryd pob cam rhagofal fel sydd ei angen er mwyn eich diogelu chi a'ch systemau cyfrifiadurol rhag feirysau, mwydod, Ceffyl Pren Troea, a chynnwys niweidiol neu ddinistriol arall. Rydym ni'n gwadu unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw niwed o ganlyniad i chi ddefnyddio gwefannau a thudalennau gwe trydydd parti.
 3. Polisi Torri Hawlfraint. Yn yr un modd y gofynnwn ni i eraill barchu'n hawliau eiddo deallusol, rydym ninnau'n parchu'u hawliau eiddo deallusol nhw. Os byddwch chi o'r farn fod deunydd sy'n rhan o'r gwasanaeth neu sydd wedi cysylltu ag e yn torri eich hawlfraint neu honno trydydd parti, anogwn i chi roi gwybod i ni. Byddwn ni'n ymateb i'r cyfryw wybodaeth, gan gynnwys, fel sy'n gofyn neu sy'n briodol, dileu'r deunydd dan sylw neu analluogi'r holl gysylltau i'r deunydd dan sylw. Yn achos ymwelydd a allai torri neu'n torri'n fynych ein hawliau neu hawliau eiddo deallusol eraill, a hawliau neu hawliau eiddo deallusol partïon eraill, gallen ni, yn ôl ein disgresiwn, derfynu neu wahardd mynediad i'r Gwasanaeth, a'i ddefnydd.
 4. Eiddo Deallusol. Dyw'r Telerau Defnyddio hyn ddim yn trosglwyddo i chi unrhyw hawliau eiddo deallusol yn y Gwasanaeth, a phob hawl, teitl a buddiant yn y cyfryw eiddo, ac iddo, yn parhau gyda ni neu gwmni Delib. Mae nodau masnach/arwyddluniau Rhondda Cynon Taf, nodau masnach/arwyddluniau cwmni Delib a nodau masnach, nodau gwasanaeth, graffig ac arwyddluniau sy'n cael eu defnyddio mewn cysylltiad â'r Gwasanaeth, yn nodau masnach neu nodau masnach cofrestredig Rhondda Cynon Taf a/neu gwmni Delib. Efallai bod nodau masnach, nodau gwasanaeth, graffig ac arwyddluniau sy'n cael eu defnyddio mewn cysylltiad â'r Gwasanaeth yn nodau masnach trydydd partïon eraill. Dyw'r defnydd chi o'r Gwasanaeth ddim yn caniatáu nac yn awdurdodi, i chi atgynhyrchu neu ddefnyddio mewn rhyw ffordd arall unrhyw nodau masnach Rhondda Cynon Taf, cwmni Delib, neu drydydd parti.
 5. Newidiadau. Fe gadwn ni'r hawl, yn ôl ein disgresiwn llwyr, i addasu neu ailosod unrhyw ran o'r Telerau Defnyddio. Eich cyfrifoldeb chi yw edrych arnyn nhw o dro i dro am newidiadau. Mae'ch defnydd parhaus o'r Gwasanaeth neu'ch mynediad parhaus iddo, yn dilyn cyflwyno unrhyw newidiadau i'r Telerau Defnyddio yn golygu'ch bod chi'n derbyn y newidiadau hynny. Hwyrach, yn y dyfodol, byddwn ni'n cynnig gwasanaethau a/neu nodweddion newyddion trwy'r Gwasanaeth (gan gynnwys, rhyddhau erfyn/teclynnau ac adnoddau newydd). Bydd y rhain yn dod o dan y Telerau Defnyddio hyn.
 6. Terfynu. Efallai byddwn ni'n terfynu'ch mynediad i unrhyw ran neu'r cyfan o'r Gwasanaeth ar unrhyw adeg, gyda rheswm neu hebddo, gyda rhybudd neu heb rybudd, ar unwaith. Bydd holl ddarpariaethau'r Telerau Defnyddio hyn a ddylai, yn ôl eu natur oroesi terfyniad, yn goroesi terfyniad, yn cynnwys, heb gyfyngiad, darpariaethau perchnogaeth, ymwadiad gwarant, indemniad a chyfyngiadau atebolrwydd.
 7. Ymwadiad Gwarantau. Mae'r Gwasanaeth yn cael ei ddarparu "fel y mae". Mae Rhondda Cynon Taf, Delib a'i gyflenwyr a thrwyddedwyr a chwmniau rhiant neu gwmniau cysylltiedig trwy hyn yn gwadu'r holl warantau o unrhyw fath, a ddatganwyd neu awgrymwyd, yn cynnwys, heb gyfyngiad, y gwarantau masnachadwyedd, ansawdd boddhaol ffitrwydd er dibenion penodol ac heb dor gyfraith. Dyw Rhondda Cynon Taf, Delib na'i gyflenwyr a thrwyddedwyr yn gwneud unrhyw warant y bydd y Gwasanaeth heb unrhyw gamgymeriad nac y bydd mynediad ato yn barhaus ac yn ddi-dor. Byddwch chi'n deall eich bod yn lawrlwytho, neu dderbyn cynnwys neu wasanaethau trwy'r Gwasanaeth yn ôl eich disgresiwn a risg eich hunan.
 8. Cyfyngiad ar Atebolrwydd. Fydd Rhondda Cynon Taf, Delib neu ei gyflenwyr, trwyddedwyr, yn atebol am unrhyw bynciau o dan y Telerau Defnyddio hyn o dan unrhyw gytundeb, esgeulustra, statudol neu theori gyfreithiol neu gyfatebol am:
  1. unrhyw ddifrod arbennig, damweiniol neu ôl-ddilynol, gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i golli elw, colli refeniw, colli busnes, ym mha ffordd bynnag yr achoswyd ac os yw hynny'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol;
  2. y gost am gaffael neu gynnyrch neu wasanaethau amnewid;
  3. torri ar draws defnydd neu golli neu lygru data; neu
  4. am unrhyw symiau sydd dros £250.

Fydd Rhondda Cynon Taf neu Delib ddim yn atebol am unrhyw fethiant neu oedi oherwydd materion sydd y tu hwnt i'w rheolaeth resymol. Fydd y rhain ddim yn berthnasol i'r graddau a waherddir gan gyfraith cymwys.

 1. Cynrychiolaeth a Gwarant Gyffredinol. Rydych chi'n datgan ac yn gwarantu y bydd (i) eich defnydd o'r Gwasanaeth yn unol â'r Polisi Preifatrwydd, y Telerau Defnyddio hyn a gyda'r holl gyfreithiau a rheoliadau sy'n berthnasol (gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw gyfreithiau neu reoliadau lleol yn eich gwlad, sir, dinas neu unrhyw ardal lywodraethol arall, ynglŷn ag ymddygiad ar-lein a chynnwys derbyniol, ac yn cynnwys yr holl gyfreithiau sy'n berthnasol ynglŷn â data technegol o'r Deyrnas Unedig neu'r wlad yr ydych chi'n byw ynddi) a (ii) fydd eich defnydd o'r Gwasanaeth ddim yn tresbasu ar hawliau eiddo deallusol neu'u camddefnyddio unrhyw drydydd parti.
 2. Digolledu. Rydych chi'n cytuno i ddigolledu a chadw'n ddiniwed Rhondda Cynon Taf Delib, eu contractwyr, a thrwyddedwyr, a'u cyfarwyddwyr perthnasol, swyddogion, gweithwyr, ac asiantau oddi wrth holl rwymedigaethau, colledion, difrod, costau, hawliadau a threuliau, yn cynnwys ffïoedd cyfreithwyr, sy'n codi allan o'ch defnydd o'r Gwasanaeth, yn cynnwys ond heb ei gyfyngu unrhyw dorri o'r Amodau Gwasanaeth hyn.
 3. Amrywiol. Yr Amodau Gwasanaeth hyn yw'r cytundeb cyfan rhwng Rhondda Cynon Taf a chi ynglŷn â'r materion hynny, a fydd dim hawl i'w diwygio oni bai trwy ddiwygiad ysgrifenedig wedi'i lofnodi gan swyddog gweithredol Rhondda Cynon Taf neu drwy osod fersiwn ddiwygiedig gan Rondda Cynon Taf. Ac eithrio yr hyn sy'n berthnasol yn unol â'r gyfraith, os oes unrhyw rai yn darparu fel arall, bydd y Telerau Defnyddio hyn, unrhyw fynediad at neu ddefnydd o'r Gwasanaeth yn cael ei lywodraethu gan gyfreithiau Lloegr ac eithrio ei ddarpariaethau croesgyffyrddiad cyfreithiau, a'r lleoliad cywir ar gyfer unrhyw anghydfodau sy'n deillio neu sy'n gysylltiedig ag unrhyw rai o'r un peth bydd llysoedd Lloegr, ac eithrio hawliadau am ostyngiadau neu hawliadau gorchmynnol ynglŷn ag hawliau eiddo deallusol (a ellir eu trin mewn unrhyw lys cymwys). Os oes unrhyw ran o'r Telerau Defnyddio hyn yn cael eu hystyried i fod yn annilys neu nad oes modd eu gorfodi, bydd y rhan honno yn cael ei hystyried i fod yn adlewyrchu bwriad gwreiddiol y partion, a bydd y rhannau sy'n weddill yn parhau mewn grym gydag effaith lawn. Fydd ildio unrhyw amod gan unrhyw barti o'r Telerau Defnyddio hyn neu unrhyw dorri ohonynt, ar unrhyw achlysur, ddim yn golygu ildio unrhyw amod neu unrhyw dorri dilynol ohonyn nhw. Mae modd ichi neilltuo eich hawliau o dan y Telerau Defnyddio hyn i unrhyw barti sy'n cytuno i gael eu hymrwymo gan ei amodau a'i thelerau; efallai y bydd Rhondda Cynon Taf yn neilltuo'i hawliau o dan y Telerau Defnyddio hyn heb amod. Bydd y Cytundeb hwn yn ymrwymo ac yn ymgynefino er budd y partion, eu holynyddion ac aseiniaid a chaniateir.