Defnyddiwch y fersiwn darllenydd sgrin wedi'i optimeiddio

Polisi Preifatrwydd

Delib's privacy policy 

-----

Datganiad preifatrwydd

Mae’ch hawl chi i breifatrwydd yn bwysig iawn inni. Pan fyddwch chi’n dewis rhoi gwybodaeth amdanoch chi’ch hun inni, rydych chi’n ymddiried y byddwn ni’n gweithredu mewn ffordd gyfrifol, ac rydyn ni’n cydnabod hynny.  Mae'r datganiad preifatrwydd yn berthnasol i wefan www.rctcbc.gov.uk yn unig.

Cyrchu'n gwefannau

Pan fydd rhywun yn cyrchu'r wefan hon, byddwn ni'n casglu gwybodaeth gofnodi rhyngrwyd safonol, a manylion am batrymau cyrchu'r ymwelwyr.  Byddwn ni'n gwneud hynny er mwyn cael gwybodaeth ynglŷn â nifer yr ymwelwyr sy'n defnyddio rhannau amrywiol o'r wefan.  Awn ni ati mewn modd sydd ddim yn adnabod neb.  Fyddwn ni ddim yn cysylltu unrhyw ddata sydd wedi'i gasglu trwy'r wefan hon ag unrhyw wybodaeth o unrhyw ffynhonnell sy'n gallu adnabod unigolion. Os ydyn ni am gasglu gwybodaeth bersonol drwy ein gwefan y mae modd, o'i herwydd, adnabod rhywun, byddwn ni'n dweud wrthoch chi am hyn. Byddwn ni'n ei gwneud yn glir pan fyddwn ni'n casglu gwybodaeth bersonol, ac yn egluro’r hyn y bwriadwn ei wneud gyda hi.

Defnyddio Cwcis gan Gyngor Rhondda Cynon Taf

Hoffech chi fanylion am sut a ble byddwn ni'n defnyddio cwcis?  Ewch i'n tudalen cwcis.

Peiriant Chwilio

Mae'r peiriant chwilio sydd i'w gael ar ein gwefan wedi'i greu gan swyddogion y Cyngor, ac mae'n defnyddio ein System Rheoli Cynnwys.  Mae'r system hon yn trafod pob cais trwy'r peiriant chwilio, a fydd yr wybodaeth ddim yn cael ei hanfon at unrhyw drydydd parti.

Ffurflenni electronig

Mae ffurflenni electronig (e-ffurflenni) sy'n cael eu cyflwyno trwy'r wefan hon heb eu hamgryptio.  Dyw hyn ddim yn berthnasol i'n system taliadau ar-lein lle bo'r holl fanylion personol yn cael eu diogelu trwy ddefnyddio amgryptiad 128 did.

Bydd y manylion a nodwch chi ar ein e-ffurflenni yn cael eu cadw yn ein System Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid a/neu'n cael eu hanfon at adrannau perthnasol.  Os dewiswch chi roi gwybodaeth amdanoch chi'ch hun, byddwch chi'n rhoi caniatâd i gasglu, prosesu a chadw'r wybodaeth.

Byddwn ni'n prosesu'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 1998. Serch hynny, mae dyletswydd ar y Cyngor i ddiogelu arian cyhoeddus ac efallai byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth yma i ddibenion rhwystro achosion o dwyll a'u datgelu.

Does dim modd i'r Cyngor wybod os yw'r person sy'n rhoi gwybodaeth trwy'r wefan yma yn dweud y gwir am bwy yw e/hi.  Byddwn ni'n tybio bod yr holl wybodaeth yn ddilys ac yn gywir, a fyddwn ni ddim yn gallu bod yn gyfrifol am unrhyw gamau gweithredu a gymerir yn ei sgîl.  Os oes unrhyw reswm gyda chi i feddwl bod rhywun wedi rhoi gwybodaeth i'r Cyngor gan ddefnyddio'ch hunaniaeth a manylion chi, rhowch wybod trwy anfon e-bost i gwasanaethauigwsmeriaid@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Cysylltiadau Allanol

Efallai bydd yr wefan hon yn cynnwys cysylltau â gwefannau eraill, adrannau eraill y Llywodraeth a gwefannau sefydliadau eraill, fel ei gilydd. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i'n gwefan yn unig, ac felly byddwch yn effro pan fyddwch chi'n symud i wefan arall.  Darllenwch ddatganiad preifatrwydd unrhyw wefan sy'n casglu gwybodaeth bersonol.

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn ni'n rhoi'r fersiwn diweddaraf ar y dudalen hon. Trwy adolygu'r dudalen hon yn rheolaidd, byddwch chi'n gwybod, bob tro, am yr wybodaeth a gasglwn, sut byddwn ni'n ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn ni'n ei rhannu gyda phartïon eraill.

Cysylltu â ni

Hoffech chi eglurhad neu wybodaeth ychwanegol ynglŷn â'r manylion sydd wedi'u nodi yn y polisi preifatrwydd hwn? Croeso ichi anfon e-bost aton ni i Gwefeistr@rhondda-cynon-taf.gov.uk, ac fe fyddwn ni'n hapus i ymdrin â'ch cais.