Defnyddiwch y fersiwn darllenydd sgrin wedi'i optimeiddio

Helpu i bennu Cyllideb Rhondda Cynon Taf!

Mae'r ymgynghoriad bellach wedi dod i ben. Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei dadansoddi a'i hadrodd yn ôl i'r Cabinet.

Dyma sut mae defnyddio'r efelychydd:

• I ddechrau, cliciwch ar y botwm “Paratoi eich cyllideb”.
• Dewiswch gyfadran gwasanaeth yn y panel ar y chwith.
• Wedyn, byddwch chi'n gweld rhestr o feysydd gwasanaeth sy'n rhan o'r gyfadran honno – i gael rhagor o wybodaeth am bob un o'r gwasanaethau, cliciwch ar y botwm wrth ymyl enw'r maes gwasanaeth.
• Symudwch y llithrydd i fyny neu i lawr er mwyn cynyddu neu leihau'r gyllideb yn y maes gwasanaeth dan sylw.
• Bydd y ffigur ar y brig, sy'n cynrychioli'r bwlch yn y gyllideb, yn cynyddu neu'n lleihau yn dibynnu ar eich penderfyniad – y nod yw cyrraedd £0!
• Cofiwch, cyfanswm cyllideb y Cyngor ar gyfer 2019/20 yw £471.600 miliwn, ond, mae cryn dipyn o'r gyllideb yma'n cynnwys eitemau does dim modd eu lleihau – er enghraifft, ardollau mae'r Cyngor yn eu talu i sefydliadau allanol neu gostau ariannu asedau'r Cyngor – felly, mae'r rhain heb eu cynnwys yn yr efelychydd oherwydd mae rhaid eu cynnwys nhw yn y gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf.

• Wrth wneud pob penderfyniad, byddwch chi'n cael gwybod am yr effeithiau posibl yn sgil lleihau neu gynyddu'r gyllideb yn y maes dan sylw – cofiwch fod yr effeithiau hynny i ddibenion arddangos yn unig.
• I ddibenion modelu, mae cynnydd o 3% yn Nhreth y Cyngor ar gyfer 2019/20 wedi cael ei ddefnyddio, ac mae hynny'n cyfrannu at y bwlch o £5.920 miliwn yn y gyllideb.
• Ar ôl mantoli'r gyllideb, cliciwch ar y botwm cyflwyno.
• Dydy cau bwlch yn y gyllideb ddim yn hawdd, felly, peidiwch â phoeni os fyddwch chi ddim wedi gallu gwneud hynny – mae'ch barn chi ar wariant y Cyngor ar wasanaethau yn bwysig iawn, a bydd hi'n cyfrannu at lywio'r broses pennu cyllideb ar gyfer 2019/20.

Ar ôl cwblhau'r efelychydd cyllideb, byddwch cystal â threulio rhai munudau yn ateb ychydig o gwestiynau pwysig am flaenoriaethau buddsoddi y Cyngor, Treth y Cyngor, a'r Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor.