Defnyddiwch y fersiwn darllenydd sgrin wedi'i optimeiddio

Helpu i bennu Cyllideb Rhondda Cynon Taf!

Rhwng 5 Tachwedd a 17 Rhagfyr bydd efelychydd cyllideb ar gael i roi cyfle i chi gau'r bwlch sy'n weddill yng Nghyllideb y Cyngor – sef £5.92 miliwn – ac i bennu cyllideb y Cyngor yn unol â'ch blaenoriaethau chi.

Yn sgil setliad dros dro sy'n well na'r disgwyl gan Lywodraeth Cymru a dull rhagweithiol y Cyngor o ran rheoli cyllid, mae'r amcangyfrif cychwynnol o'r bwlch o £17 miliwn a mwy yng nghyllideb y Cyngor wedi lleihau i £5.92 miliwn.
Bu raid i Gyngor Rhondda Cynon Taf arbed £87 miliwn a mwy o'i gyllideb refeniw dros y 10 mlynedd diwethaf oherwydd polisi Llywodraeth y Deyrnas Unedig o ran cyni ariannol, sydd wedi arwain at gwtogi ar gyllidebau'r sector cyhoeddus ac ar wasanaethau cyhoeddus ar hyd a lled y Deyrnas Unedig.

Mae'r fideo byr yma yn amlinellu her y gyllideb sydd o'n blaenau ni ar gyfer 2019/20. Mae'r fideo hefyd yn esbonio'r camau mae'r Cyngor yn eu cymryd i wella gwasanaethau ac i fuddsoddi mewn meysydd blaenoriaeth, er gwaethaf cwtogi ar gyllid y sector cyhoeddus.

Yn ôl y gyfraith, mae rhaid i'r Cyngor bennu cyllideb gytbwys bob blwyddyn. Mae'r efelychydd cyllideb yn gyfle i chi fantoli'r gyllideb yn y ffordd fwyaf addas yn unol â'ch barn a'ch dewisiadau chi. Mae'n bosibl, er enghraifft, byddwch chi am sicrhau arbedion ym maes hamdden er mwyn caniatáu rhagor o wariant ym maes addysg. Mae'r efelychydd cyllideb yn caniatáu i chi wneud hynny, a byddwch chi bob tro yn gweld pa mor bell mae rhaid i chi fynd er mwyn pennu cyllideb gyfreithiol gytbwys.

I gael rhagor o wybodaeth am ddefnyddio'r efelychydd cyllideb, cliciwch ar y botwm ‘Rhagor o wybodaeth’.

Ar ôl cwblhau'r efelychydd cyllideb, byddwch cystal â threulio rhai munudau yn ateb ychydig o gwestiynau pwysig am flaenoriaethau'r Cyngor, buddsoddiad y Cyngor, a'r Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor.

Dyma sut mae defnyddio'r efelychydd:

• I ddechrau, cliciwch ar y botwm “Paratoi eich cyllideb”.
• Dewiswch gyfadran gwasanaeth yn y panel ar y chwith.
• Wedyn, byddwch chi'n gweld rhestr o feysydd gwasanaeth sy'n rhan o'r gyfadran honno – i gael rhagor o wybodaeth am bob un o'r gwasanaethau, cliciwch ar y botwm wrth ymyl enw'r maes gwasanaeth.
• Symudwch y llithrydd i fyny neu i lawr er mwyn cynyddu neu leihau'r gyllideb yn y maes gwasanaeth dan sylw.
• Bydd y ffigur ar y brig, sy'n cynrychioli'r bwlch yn y gyllideb, yn cynyddu neu'n lleihau yn dibynnu ar eich penderfyniad – y nod yw cyrraedd £0!
• Cofiwch, cyfanswm cyllideb y Cyngor ar gyfer 2019/20 yw £471.600 miliwn, ond, mae cryn dipyn o'r gyllideb yma'n cynnwys eitemau does dim modd eu lleihau – er enghraifft, ardollau mae'r Cyngor yn eu talu i sefydliadau allanol neu gostau ariannu asedau'r Cyngor – felly, mae'r rhain heb eu cynnwys yn yr efelychydd oherwydd mae rhaid eu cynnwys nhw yn y gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf.

• Wrth wneud pob penderfyniad, byddwch chi'n cael gwybod am yr effeithiau posibl yn sgil lleihau neu gynyddu'r gyllideb yn y maes dan sylw – cofiwch fod yr effeithiau hynny i ddibenion arddangos yn unig.
• I ddibenion modelu, mae cynnydd o 3% yn Nhreth y Cyngor ar gyfer 2019/20 wedi cael ei ddefnyddio, ac mae hynny'n cyfrannu at y bwlch o £5.920 miliwn yn y gyllideb.
• Ar ôl mantoli'r gyllideb, cliciwch ar y botwm cyflwyno.
• Dydy cau bwlch yn y gyllideb ddim yn hawdd, felly, peidiwch â phoeni os fyddwch chi ddim wedi gallu gwneud hynny – mae'ch barn chi ar wariant y Cyngor ar wasanaethau yn bwysig iawn, a bydd hi'n cyfrannu at lywio'r broses pennu cyllideb ar gyfer 2019/20.

Ar ôl cwblhau'r efelychydd cyllideb, byddwch cystal â threulio rhai munudau yn ateb ychydig o gwestiynau pwysig am flaenoriaethau buddsoddi y Cyngor, Treth y Cyngor, a'r Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor.

Lluniwch eich Cyllideb